Престиж
[Промени] | BBLink: [page=72]Престиж[/page] | [докладвай]

1. ПОНЯТИЕТО ПРЕСТИЖ

Всяко Царство притежава определена степен на престиж, символизираща репутацията, с която се слави сред своите съседи. Доброто ниво на престиж увеличава ефективността на армиите и държавните служители. Всеки Боляр ще остане в Историята със степента на престиж, която той е донесъл на своето Царство.

Престижът се изчислява с точност две цифри след десетичната запетая между 0.00 и 5.50 (с точност се вижда само от Болярите). За обществото видимото изражение на престижа е под формата на звезди (може да ги видите като посетите Замъка).

Възхитително Царство: ***** (5) Известно в цяла Европа като място на могъщество и просперитет. Името му може да бъде произнесено само с възхищение или страх. Жителите на тази държава са изключително горди от себе си и знаят, че няма нищо невъзможно за тях.
Славно Царство: **** (4) Гордо и могъщо. То разпростира влиянието си върху съседите си, има процъфтяваща икономика и не се свени да я показва.
Доблестно Царство: *** (3) Икономиката е здрава, администрацията е добре управлявана, улиците са чисти. Хората миришат добре.
Обикновено Царство: ** (2) Добре управлявано, но без излишъци. Понякога има неприятности, особено в края на седмицата, но като цяло се справя добре.
Затруднено Царство: * (1) Икономиката му издиша - избягва да има кой знае какви претенции. Администрацията е тромава и се задъхва.
Смърди до ушите: 0 Тук е погрешно да се използва терминът "Царство", защото това е само сбирщина от бедни селца, които се презират едно друго. Никой не управлява нищо и прехвърля отговорността на другите.

2. ПРИДОБИВАНЕ И ЗАГУБА НА ПРЕСТИЖ

Като общо правило и с изключенията, отбелязани по-долу, престижът представлява "игра с нулева сума", което означава, че ако царството ви спечели престиж, то това става за сметка на едно или повече други царства.

По подразбиране царството има престиж от 2,50.

Престижът се придобива главно чрез показването и използването на богатство от всякакъв вид. Одобрението на населението за водената политиката и присъствието на благородници също оказват влияние в тази игра на престиж.

Сборът от всички действия, описани по-долу, с изключение на специално посочените, дават определено ниво на престиж валидно за 60 дни.

2.1 Тържества

Болярът може да организира тържества, където се изразходват продукти и жълтици.

Внимание! Някои продукти (малка и голяма стълба, голям мащаб, лодка, тояга, гребло, щит, специална риба и др.) не могат да бъдат използвани за престижни разходи. Най-добре е да тествате, преди да започнете да купувате на едро.

На всеки 10 дни:
* Сумата на разходите, направени от всяко царство за празниците, се изчислява по следния начин:
** Използвани продукти по средна цена за целия свят
** Използвани жълтици умножени с коефициент 1,5
* Класирането се прави между царствата, според похарчените пари на глава от населението. По този начин царството, което е изхарчило най-много получава точки престиж равни на 1,00. Онова царство което е похарчило най-малко губи престиж равен на -1,00. Всички останали царства получават се класират според изразходените средства и получават точки престиж между тези две крайни стойности, пропорционално на тяхното класиране.

Така например едно частно парти с два хляба, всеки от които струващ 6 жълтици и още 14 жълтици похарчени за празненството, ще бъдат изчисление на общо (14 х 1,5) + (2 х 6) = 33 жълтици.

И ако си представим, че има само пет царства с едно и също население: А, Б, В, Г и Д, които са изразходвали съответно 800, 40, 20, 10 и 0 жълтици, то ще се присъдят следните точки престиж:
A: + 1,00
B: + 0,50
В: + 0,00
Г: - 0,50
Д: - 1,00

В случай на равенство в изразходваните суми, се дава предимство на царството с най-малко престиж, след това, ако все още има равенство, по-напред е онова което е създадено по-късно.

Този бонус (или наказание) е валиден за 60 дни от датата на присъждане.

2.2. Кралят (или Императорът)

Кралят може да даде престиж на царството, в което се намира. Царството получава една точка престиж. Едно царство може да получи престиж от краля само веднъж месечно.

2.3 Одобрение на населението

Проучванията се извършват с извадка от населението, за да се провери дали те са съгласни с политиката на царството, в области като икономиката, сигурността, отбраната и т.н.

На всеки 12 дни се прави класиране по същия начин, както за празниците. Царството с най-положителни отговори получава престиж равен на +0,50; онова с най-лоши резултати: -0,50. Всички останали царства получават, според отговора на жителите, точки престиж между тези две крайни стойности, пропорционално на тяхното класиране.

Въпросите и възможните отговори, които се дават на царството, имат за цел да проверят одобрението в различни области.

Болярите нямат възможност на избор на зададения въпрос за всеки период, който е изтеглен на случаен принцип и е един и същ за цяла Европа. Проучванията в момента представляват, допитване до мнението на индивида относно следните области:

* Икономическата и фискалната политика на вашето царство е добра
* Сигурността и правосъдието в царството са добри
* Дипломацията и защитата на царството са на добро ниво
* Чувствате се добре интегриран в царството
* Смятате, че избраните държавни служители ви държат в течение на ситуацията във вашето и съседните царства

Шансът да се падне някой от тези въпроси е еднакъв, с изключение на първия, който има двойно по-голям шанс да бъде избран.

Този бонус (или наказание) е валиден за 60 дни от датата на присъждане.

2.4 Точки от благородници

На всеки 30 дни се отчитат точките от благородници, придобити от жителите на всяко царство. По този начин царството придобило най-много точки на глава от населението, получава +1,00 престиж, докато онова получило най-малко точки: -1,00. Всички останали царства получават, пропорционално на тяхното класиране, точки за престиж е между тези две стойности.

Този бонус (или наказание) е валиден за 60 дни от датата на присъждане.

3. ВЛИЯНИЕ НА ПРЕСТИЖА
3.1 Влияние върху армията
Армиите, признати от царството имат бонус или търпят наказание към бойния си фактор в зависимост от неговия престиж:

0: -20%
1: Без промяна
2: +20%
3: +40%
4: +70%
5: +100%

За да получи този бонус армията трябва да има съгласието на съответното царство.

Кралската армия (която е одобрена от Краля) получава бонус / наказание в съответствие със средния престиж на всички царства, които са под юрисдикцията на Краля.

3.2 Влияние върху администрацията

Броят на Държавните точки (ДТ), които се изразходват също зависи от престижа на царството:

0: 1,5 ДТ на час или 36 на ден
1: 1,5 ДТ на час или 36 на ден
2: 1,0 ДТ на час или 24 на ден
3: 1,0 ДТ на всеки два часа или 12 на ден
4: 1,0 ДТ на всеки два часа (без 4-ти и 6-ти) или 10 на ден
5: Не се изразходват никакви точки

3.3 Влияние върху точките за лукс

Герой, седмо ниво, който се намира в столицата където има имение или апартамент, получава точки за лукс в съответствие с престижа на царството:

3: 1 точка лукс
4: 2 точки лукс
5: 3 точки лукс